بازگشت

آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک با قلاب و خیلی ساده

Avatarنویسنده : عصرمگ
14 فوریه 2019 ساعت : 20:42
آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک

آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک با قلاب و خیلی ساده … با کاموا صورتی کم رنگ ومیل شماره سه اندازه تمام شده ۱۷سانتی متر با کاموا صورتی ۱۰دانه سر اندازید اولین راه …

yutghjki 620x1104 - آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک با قلاب و خیلی ساده

 

با عصرمگ همراه شوید …

 

آموزش بافت عروسک خوک با قلاب :

 آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک  »   با کاموا صورتی کم رنگ ومیل شماره سه اندازه تمام شده ۱۷سانتی متر با کاموا صورتی ۱۰دانه سر اندازید اولین راه :زیر وبدین صورت به هر دانه یکی اضافه کنید ۲۰دانه بشه بایک، راه رو شروع کرده و۱۳ را ساده ببافید .

آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک  »  کاموا رو پاره کرده ودانه ها را روی میل نگه دارید و سپس پای دوم را مثل دستور بالا ببافید وهر دو پا رو داخل میل گذاشته ۴۰دانه روی میل داریم ۱۱راه ساده ببافید را بعد :۷دانه زیر (۲ دانه از زیربا هم یکی کنید )۴مرتبه تکرار گردد ۱۰دانه زیر ( ۲ دانه را از زیر با هم یکی کنید ۴ مرتبه تکرار گردد

۷دانه زیر ۳۲ دانه می شود ۹راه ساده ببافید را ه بعد (یک دانه زیر یکی اضافه یک دانه زیر ) تا اخر ۴۸ دانه می شود ۱۱راه ساده ببافید فرم دادن سر را اول ۱۱دانه زیر (دو دانه را از زیر باهم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد ۱۸دانه زیر (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد ۱۱دانه زیر ۴۴دانه می شود.آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک/

آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک  »  راه دوم وسوم وچهارم را ساده ببافید ر پنجم ۱۰دانه زیر (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد ۱۶دانه زیر (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد ۱۰دانه زیر ۴۰ دانه می شود راه ششم وکلیه راههای زوج بعدی رو بافته شود :راه هفتم ۹دانه زیر (۲دانه را از زیر یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد۱۴دانه زیر (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد .آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک/

آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک »    ۹دانه زیر ۳۶دانه می شود رانهم ۸دانه زیر(۲دانه را از زبر با هم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد ۱۲دانه زیر (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد ۸دانه زیر ۳۲دانه می شود را یازدهم (۲دانه زیر ۲دانه رااز زیر با هم یکی کنید تا اخر ۲۴ دانه می شودراه سیزدهم (یک دانه زیر دو تا دانه را از از زیر باهم یکی کنید )تا اخر ۱۶دانه می شود راه پانزدهم (دو تا دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر ۸دانه می شود دانه ها را محکم جمع کنید با قلاب . آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک/

دستهای خوک بافتنی :

دو عددبا کاموای صورتی ۱۶دانه سر انداخته ۱۴راه ساده ببافید رابعد (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید ) تا اخر ۸دانه می شود دانه ها را محکم جمع کنید

بینی خوک بافتنی:

  آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک   »   با استفاده از کاموای صورتی ۵دانه سر انداخته راه اول زیر و به هر دانه یکی اضافه کنید بشه ۱۰دانه می شود با یک راه رو شروع کنید و۵راه ساده ببافید راه بعد (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر ۵دانه می شود از میان پنج دانه باقی مانده ودور تا دور لبه تکه بافته شده کاموا را عبور داده کمی جمع کنید سپس درون ان را مقداری پنبه قرار داده وبا استفاده از کاموای مشکی چیزی شبیه سوراخ بینی روی ان بدوزید وبه صورت وصل کنید .

گوشها خوک بافتنی:

آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک   »   با کاموای صورتی ۱۲دانه سر انداخته راه اول زیر وبه هر دونه یک دانه اضافه کن ۲۴بشه با یک راه شروع کرده و۳راه ساده ببافید از ابتدای هر راه یک دانه کور کنید تا ۴راه ۲۰ دانه می شود از دو طرف هر راه یک دانه کور کنید تا ۶راه ۸دانه می شود راه بعد (دو دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر ۴دانه می شود دانه ها را محکم جمع کنید .آموزش قدم به قدم بافت عروسک خوک/

آموزش بافت عروسک خوک با قلاب

اشتراک گذاری
نظر خود را بنویسید

اگر صفحه ای حاوی تصاویر و یا اطلاعات غلط است آن را اعلام کنید تا اصلاح شود .


8 + هشت =