بازگشت

آرشیو برچسب ازدواج آقایان

ازدواج آقایان

این آقایان لطفا هرگز ازدواج نکنند !

این آقایان لطفا هرگز ازدواج نکنند ! قبل از ازدواج بهتر است دو طرف سعی کنند یکدیگر را بیشتر و بهتر بشناسند تا پس از شروع زندگی با برخی رفتارهای تازه از یکدیگر آشنا نشوند.