بازگشت

آرشیو برچسب فواید زینک

خوراکی سرشار از زینک 76x76 - فواید زینک بر بدن که نمی دانید

فواید زینک بر بدن که نمی دانید

 فواید زینک , روی جهت تجزیه کربوهیدرات‌ها اساسی بوده و نیز در تعدادی از واکنش‌های آنزیمی درگیر در متابولیسم پروتئین و کربوهیدرات شرکت دارد، همچنین بعنوان کوفاکتور آنزیم آنتی اکسیدانی سوپراکسید دیس موتاز (SOD) نیز مطرح است.